iddaa Nasýl Oynanýr ?


 Ýddaa (Sonuç Tahmini Bahis Oyunu) program üzerinde ilgili  haftanýn maçlarýna bakýlmak suretiyle kupon üzerinde tahminde bulunulan oyun tipidir.
Program ile ilan edilen karþýlaþmalar kupon üzerinde futbol karþýlaþmasýnýn maç sonucunu veya ilk yarý ile birlikte maç sonucunu tahmin etmek suretiyle iþaretlenerek oynanýr.

Iddaa®’ nýn Havuz Oyunlarý’ndan farký

Havuz oyunlarýndan en büyük farký:
– Oyuncunun önceden doðru tahminde bulunmasý sonucunda kazanacaðý miktar bilmesi,
– Oyuncunun havuzda biriken toplam para ve kazanan sayýsýndan baðýmsýz olarak para kazanmasý,
– Birçok maçtan oluþan bir listeden seçim yapýlabilme imkanýn bulunmasý,
– Her gün oynanabilmesi,
– Maçlarýn Türk ve Yabancý liglerden seçilmesi.
 

Bahse girerim, þýp diye anlýycan!

Çünkü Ýddaa oynamak çok kolay. Ýddaa’yý oynayabilmek için önce bayiden Program alýyosun. Hangi maçlar var? Kuponda iþaretlenmesi gereken maç kodlarý ne? Maçlarýn sonuçlarý ne kadar kazandýrýr? gibi sorularýna cevabý bu Program’da buluyosun. Oyunu kuponu doldurup, bayilerdeki makineye okutarak oynuyosun. Kazanmak için de oynadýðýn maç kadar doðru tahminde bulunmalýsýn. Program’a bakarak, 2 farklý Ýddaa oyununu oynayabiliyosun. Biz onlara “Maç Sonucu Oyunu”, “Ýlk Yarý / Maç Sonucu Oyunu” diyoruz. Bahse girerim, bunlarýn nasýl oynanacaðýnu da merak ediyosun. O zaman devamýný dikkatlice okuyosun.

  Maç Sonucu Oyunu

Maç Sonucu Oyunu’nda, maçlarýn sonucuna dair tahminler yapýlýr. Bu oyun için 3 olasý sonuç bulunmaktadýr.

– Ev sahibi takýmýn kazanmasý "1".
– Deplasmandaki takýmýn kazanmasý "2"
– Beraberlik “0”

Kuponda, programda belirtilen “Minimum Bahis Sayýsý”na uygun olarak Maç sonucu Oyunu tahminleri iþaretlenir. 1, 0 veya 2 sonuçlarýndan biri veya en çok ikisi iþaretlenebilir.


Maç Sonucu Oyunu için en az 4, en fazla 15 tahminde bulunulmalidir. Minimum Bahis Sayisi alaninda hiçbir rakam belirtilmedigi taktirde Maç Sonucu Oyunu için en az 4 tahminde bulunulmasi gerekmektedir.

Oyuncu, 500.000 TL öder. Tüm tahminlerini doðru bildiði taktirde;

Kolon bedeli x Kolon bahis oraný tutarýnda kazanç elde eder.

Tahminler Bahis Oranlarý
121 5,00
131 2,75
443 3,20
546 4,20
Kolon bahis oraný: 184,8

Toplam Kazanç:
500.000 TL x (5,00 x 2,75 x 3,20 x 4,20) = 92.400.000 TL
500.000 TL x 184,8 = 92.400.000 TL

Hatýrlatma: Çifte Þans, Maç Sonucu Oyunu’nda kullanýlan bir özelliktir. Çifte Þans’ýn kullanýlabilmesi için, bir bahis satýrýnda en az iki seçeneðin iþaretleniyor olmasý gerekiyor.
 

Ýlk Yarý / Maç Sonucu Oyunu


Maç sonucuyla birlikte ilk yarý sonucu da tahmin edilir. Ýlk Yarý / Maç Sonucu Oyunu’nda 9 tane çýkabilecek sonuç bulunmaktadýr.

“1/1”, “0/1”, “2/1”, “1/0”, “2/0”, “0/0”, “2/2”, “0/2”, “1/2”

Örnek
1 / 0
Ýlk yarý sonucu Maç sonucu
Ev sahibi takýmýn ilk 45 dakikayý galip bitirmesi:"1“ Maçýn sonucunun berabere bitmesi: “0”

Ýþtirakçi, öncelikle oynamak istediði maçýn kodunu, kuponun sol tarafýna iþaretler.
Tahminlerini ise kuponun saðýnda bulunan tahmin alanýnda hem Ýlk Yarý hem de Maç Sonucu bölümünde 1, 0, 2 olarak belirtilen kutucuklara iþaretler.

Ýlk Yarý / Maç Sonucu Oyunu için en az 2, en fazla 15 tahminde bulunulmalýdýr. Minimum Bahis Sayýsý alanýnda hiçbir rakam belirtilmediði taktirde Ýlk Yarý / Maç Sonucu Oyunu için en az 2 tahminde bulunulmasý gerekmektedir.


Oyuncu 500.000 TL öder. Tüm tahminlerini dogru bildigi taktirde;

Kolon bedeli x Kolon bahis orani tutarinda kazanç elde eder.

Tahminler Bahis Oranlarý
121 13,00
131 27,50
Kolon bahis oraný: 357,50

Toplam Kazanç:
500.000 TL x (13,00 x 27,50) = 178.750.000 TL
500.000 TL x 357,50 = 178.750.000 TL

Hatýrlatma: Ilk Yari / Maç Sonucu Oyunu için tahmin alaninda en fazla bir seçenek isaretleyebilir.
 

Çifte Þans

Bir bahis satýrýnda iki tahmin yapýldýðý taktirde, kupon fiyatý artacaktýr. Eðer, iki seçenek de iþaretlenerek kazanma þansý artýrýlmak isteniyor ancak kupon fiyatýnýn artmamasý tercih ediliyorsa; kuponda ilgili bahis satýrýnda iki seçenek ve hemen altýndaki “Ç” kutucuðu iþaretlenir. “Ç”, Çifte Þans kelimesinin kýsaltýlmýþý olup, Ýþtirakçinin kazanma þansýný artýrmasýna yönelik bir özelliktir. Ancak, karþýlýðýnda alýnýlacak oranlar farklý olup, bu oranlar Program’da, “Çifte Þans” bölümünde yer almaktadýr.


Misli

Misli alaninda maksimum 3 adet rakami isaretleyebilen Istirakçi, isaretlemis oldugu sayinin çarpimi kadar, hem bahsini hem de kazancini katlar. Bu örnekten de anlasilabilecegi gibi, IDDAA® kupon fiyatini artirabilmek için Misli kullanmak gerekmektedir.


Misli alaninda maksimum 3 seçenek isaretlenebilir. Eger Istirakçi, Misli alaninda 5’i isaretlerse, kolon bedeli ve kazanci da 5 ile katlanacaktir. Oyuncu, hem 2 hem de 3’ü isaretlerse, kolon bedeli ve kazanci da bu iki seçenegin çarpimi kadar katlanacaktir. 2 x 3 = 6.

Ýþtirakçi, Misli alanýnda “100” ü iþaretler ve oyuna 50.000.000 TL ödeyerek katýlýr.

Tüm tahminlerini doðru bildiði taktirde;

Kolon bedeli x Misli x Kolon bahis oraný tutarýnda kazanç elde eder.

Tahminler Bahis Oranlarý
121 5,00
131 2,75
443 3,20
546 4,20
Misli : 100
Kolon bahis oraný: 184,8

Toplam kazanç:
500.000 TLx100 x (5,00 x 2,75 x 3,20 x 4,20) =9.240.000.000 TL
500.000 TL x 100 x 184,8 = 9.240.000.000 TL
Dikkat: Eðer Ýþtirakçi, Misli alanýnda 5’i iþaretlerse, kolon bedeli ve kazancý da 5 ile katlanacaktýr. Ýþtirakçi, hem 2 hem de 3’ü iþaretlerse, kolon bedeli ve kazancý da bu iki seçeneðin çarpýmý kadar katlanacaktýr. 2 x 3 = 6.

  Sistem

Sistem alaný kazanma þansýný artýrmak için kullanýlmaktadýr. Bir diðer deyiþle Ýþtirakçiye, hata yapma þansý tanýmaktadýr. Ýþtirakçi, 5 adet tahminde bulunup Sistem bölümünde 4’ü iþaretlerse; (5 adet doðru tahmin tutturamamýþ olsa bile) 4 doðru tahminde bulunduðu zaman en az bir adet kazanan kolonu ortaya çýkarma þansýna sahip olacaktýr.

Önce tahminlerini iþaretleyen Ýþtirakçi ; sonrasýnda kupon üzerinde iþaretlediði tahmin sayýsýndan en az 1 sayý fark olmak suretiyle sistem alanýný iþaretlemelidir.

Ýþtirakçi, 5 tane Maç Sonucu tahmini yapar.
Ýçerisinde 4 tane maç olan toplam 5 kolon üretilir ve Ýþtirakçi 2.000.000 TL öder.

Sistem alanýnda 4 iþaretlendiði için, Oyuncunun en fazla 1 tane yanlýþ tahmin yapma þansý vardýr. Bu durumda, 4 tane doðru tahmini olursa, herhangi bir kolon kazanan kolon olacaktýr.
Sistem alanýnda 4 iþaretlendiði için, Oyuncunun en fazla 1 tane yanlýþ tahmin yapma þansý vardýr. Bu durumda, 4 tane doðru tahmini olursa, kazanacaktýr.

Tahminler Bahis Oranlarý
121 5,00
131 2,75
443 3,20
546 4,20
324 4,70
Sistem: 4
Kolon bahis oraný: 271,4

Ýþtirakçi, herhangi bir maçýn tahminini doðru yapamasa bile, Sistem alanýnda 4’ü iþaretlemiþ olduðu için, 4 maçýn tahminini doðru yaptýðýnda kazanacaktýr.

Toplam Kazanç:
500.000 TL x (5,00 x 2,75 x 4,20 x 4,70) = 135.700.000 TL
500.000 TL x 271,4 = 135.700.000 TL;

Sistem Tablosu

Banko

Eðer, Ýþtirakçi sistem oynarken iþaretlediði tahminlerinden biri (veya birkaçýnýn) “garanti” olduðuna inanýyorsa, kupon üzerinde ilgili bahsin “B” (BANKO) kutucuðunu iþaretleyebilir. Ýþtirakçi, sistem alanýný iþaretlemek için, Banko olarak iþaretlediði tahmin(ler)in haricindeki tahminler üzerinden deðerlendirme yapmalýdýr.

Bu durumda, garanti maçý kullanarak sistemli oynarken daha az kolon üreten iþtirakçi, ekonomik davranmýþ olur. Ancak, Banko’nun doðru bilinememesi durumunda bahis yatacaktýr.

Ýþtirakçi, 6 adet tahminde bulunup, 1 adet Banko maç iþaretleyip, kalan 5 maç için Sistem bölümünde 4’ü iþaretlerse (5 maç tahmininden 4’ünü doðru bilmesi þartý) her kolonda Ýþtirakçinin belirttiði Banko tahmin ve sistem alanýnda iþaretlemiþ olduðu 4’lü maçlar içeren kolonlar oluþacaktýr. Kýsaca, 1’i Banko tahmin olmak üzere 5 maç tahmini içeren kolonlar üretilecektir. Burada öncelikli olarak Banko olarak iþaretlenen maçýn doðru tahmin edilmiþ olmasý , bunu takiben de en az Sistem alanýnda iþaretlenmiþ olan sayýda maçýn doðru tahmin edilmesi gerekmektedir.

Banko’nun avantajý: Sistemli oynamak isteyen iþtirakçiler için kuponda çok güvendikleri bir maça “banko” oynayarak, sistem oynanarak üretilen kolon sayýsý azalmýþ olacaktýr.


5 adet maç tahmini yapýlýr.
Bunlardan 1 adet maç tahmini “B” kutucuðu iþaretlenerek (Banko seçeneði) bu tahminin sistem sayesinde oluþacak tüm kolonlar içinde yer almasý saðlanýr.
Banko haricinde kalan maç tahminleri için Sistem alanýnda “3” iþaretlenir.
Ýþtirakçi, 4 kolon üretir ve 2.000.000 TL öder.

Tahminler Bahis Oranlarý
121 # 5,00
131 2,75
443 3,20
546 4,20
111 2,60
Sistem: 3


Ýþtirakçi, 121 numaralý banko maçýný doðru tahmin etmiþ. Sistemli olarak oynadýðý diðer tahminlerinden 111 numaralý maç tahminin doðru yapamadýðý halde, Sistem alanýnda 3’ü iþaretlemiþ olduðu için, diðer 3 maç tahminin doðru yapýlmýþ olmasý bir kazanan kolon olmasý için yeterlidir.

Toplam Kazanç:
500.000 TL x (5,00 x 2,75 x 3,20 x 4,20) = 92.400.000 TL
500.000 TL x 184,8 = 92.400.000 TL

 
  

       | Ana Sayfa | iddaa | TV Rehberi | Linkler | Haberler | Canlý Maç Sonuçlarý Siteleri | Online Bahis Siteleri | Süper loto | Resmi Spor Klüpleri Siteleri | iddaa Hakkýnda | Arananlar | Reklam | Ýletiþim |

Bu site bahis oynatmak amacýyla deðil, tahminleriyle sizlere yardýmcý olmak amacýyla açýlmýþtýr. Tahminlerimizden doðacak her türlü kardan veya zarardan iddaabahistahmin.com sorumlu tutulamaz.

 ÝddaaBahisTahmin.com